Regulamin portalu CiekawaWycieczka.pl

§ 1 WSTĘP

1. Serwis CiekawaWycieczka.pl (zwany dalej "Serwisem") umożliwia Użytkownikom tworzenie, umieszczanie, oglądanie i pobieranie Wycieczek. Wycieczki dostępne są poprzez serwis webowy (www.CiekawaWycieczka.pl) lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji (aplikacji CiekawaWycieczka, oraz zintegrowanych z serwisem aplikacji KaMap oraz SeeMap.
Warunkiem korzystania z Serwisu i jego Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Poniższy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu CiekawaWycieczka.pl oraz reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników i Serwisu.
Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
2. Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych umieściliśmy w Polityce Prywatności, które znaleźć można w dokumencie pod linkiem: https://www.ciekawawycieczka.pl/polityka-prywatnosci
W dokumencie tym wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa i możliwości.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia RODO, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania i usuwania,  będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:
- żądanie usunięcia Państwa danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
- sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Zaksoft (twórcy systemów KaMap oraz SeeMap),
- oraz prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.
Regulamin korzystania z serwisu www.CiekawaWycieczka.pl został dostosowany do wymagów RODO.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Administratorem i właścicielem serwisu CiekawaWycieczka.pl jest firma Zaksoft Anna Zatwarnicka z siedzibą w Opolu.
2.    Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu oraz potwierdzenia autentyczności danych wprowadzanych we wszystkich formularzach.
3.    Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez CiekawaWycieczka.pl zawartych w nim danych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do korzystania z Serwisu.
4.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 3 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    CiekawaWycieczka – serwis Webowy społecznościowy, którego dotyczy ten regulamin, w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywany Serwisem.
2.    Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. Użytkowników można podzielić na: Użytkowników Zarejestrowanych, którzy przeszli proces rejestracji oraz Użytkowników Niezarejestrowanych, którzy jedynie zaakceptowali niniejszy Regulamin korzystania z serwisu.
3.    Dane – informacje, które Użytkownicy oraz Administrator  dobrowolnie umieszczają w Serwisie.
4.    Wycieczka - zbiór danych składających się z jednego lub wielu elementów: ślady, trasy GPS, punkty Użytkownika, zdjęcia.
5.    Aplikacja - program działający na urządzeniu, korzystający z zasobów serwisu CiekawaWycieczka.
6.    Dane Osobowe - dane wprowadzone przez  Użytkownika.
7.    Konto użytkownika – udostępnione przez Serwis Użytkownikowi miejsce w serwisie, gdzie Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane i w ramach którego zarządza Danymi.
8.    Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, wraz z adresem email Użytkownika umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Adres email - jako techniczny, unikalny ciąg znaków - nie ulega zmianie podczas całego okresu korzystania z serwisu. Zmiana adresu email może spowodować utracenie dostępu do treści umieszczonych w Serwisie.
9.    Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
10.    Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.
11.    Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Użytkownikiem a CiakawaWycieczka.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

§ 4 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    CiekawaWycieczka.pl udostępnia platformę w zakresie korzystania z serwisu poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.
2.    Każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu serwisu udostępniona zostaje przestrzeń na Dane, aby mógł publikować swoje Wycieczki. Przechowywanie Danych w CiekawaWycieczka.pl równoznaczne jest z korzystania z Serwisu.
3.    W ramach CiekawaWycieczka.pl nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów i kodów komputerowych, które mogą przyczynić się nieprawidłowego z przeznaczeniem działania Serwisu lub Aplikacji korzystającej z Serwisu.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu CiekawaWycieczka.pl, który służy do umieszczania Wycieczek, a także tworzenia treści oraz ich komentowania, jak również pobierania istniejący materiałów w postaci Wycieczek.
2.    Publikując w Serwisie CiekawaWycieczka.pl wszelkie treści Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na ich nieodpłatne udostępnianie innym uczestnikom, w tym Użytkownikom Niezarejestrowanym. Jednocześnie CiekawaWycieczka.pl ma prawo oznaczania opublikowanych materiałów swoim logo.
3.    Umieszczając w serwisie wszelkie treści Użytkownik zachowuje do nich prawa autorskie i majątkowe, a CiekawaWycieczka.pl otrzymuje do nich prawa na zasadzie licencji, sublicencji, zgód i zezwoleń, które to zasady dokładniej opisane zostały w dalszej części Regulaminu.
4.    CiekawaWycieczka.pl może dokonywać modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji Serwisu.
5.    W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia pod adresem CiekawaWycieczka.pl dotyczącego naruszenia praw autorskich określonych treści, Użytkownik będący autorem tych treści, po tym jak zostanie zawiadomiony przez CiekawaWycieczka.pl, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz w przypadku odrzucania przez niego roszczeń wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a także zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. W razie zasądzenia roszczeń od CiekawaWycieczka.pl Użytkownik zwróci CiekawaWycieczka.pl całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
6.    Wszelkie licencje, zgody i zezwolenia nabywane są przez CiekawaWycieczka.pl w momencie umieszczenia przez Użytkownika materiałów i Wycieczek w Serwisie. Są one nieodpłatne oraz bezterminowe, tym samym nie wygasają po zawieszeniu konta Użytkownika, czy też danych materiałów opublikowanych przez Użytkownika oraz są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
7.    Udzielona Licencja z prawem sublicencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)    stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie danych niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
b)    wydawania materiałów drukiem w dowolnej formie oraz na nośniku elektronicznym i optycznym, jego wprowadzania do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy we wszystkich językach i bez ograniczeń terytorialnych,
c)    wykorzystania materiałów na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-4 ustawy o prawie autorskim (w tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania na wszelkich nośnikach magnetycznych),
d)    przedruku w całości lub części materiałów w prasie, broszurach oraz książkach wykorzystania w audycjach telewizyjnych,
e)    wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
f)    nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
g)    wykorzystywanie materiałów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
h)    prawo do rozporządzania materiałami składającymi się na całość i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
8.    Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela CiekawaWycieczka.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Użytkownik pobierając Wycieczkę innego Użytkownika, może ją wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniać wycieczek innych Użytkowników, upubliczniać ich, wykorzystywać w celach komercyjnych bądź zarobkowych.
9.    Korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób nieodpłatny, z wyjątkiem usług płatnych, co do których koszty oraz zasady korzystania określone są przez CiekawaWycieczka.pl. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, jak również za publikowane w nim materiały.
10.    Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu (tj. zablokować konto), w szczególności jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
11.    Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od CiekawaWycieczka.pl korespondencji handlowej drogą elektroniczną, na wszystkie skrzynki poczty elektronicznej podawane podczas rejestracji (a także w przypadku późniejszej modyfikacji danych w tym adresu skrzynki poczty elektronicznej) oraz korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.    CiekawaWycieczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Wycieczek Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników materiałów lub treści umieszczonych w Serwisie.
13.    Użytkownik oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, CiekawaWycieczka.pl może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały. Serwis ma także prawo modyfikowania lub usuwania treści oraz materiałów w momencie, kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny.
14.    Zabronione jest umieszczanie w Serwisie poniższych rodzajów treści:
a)    Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji w systemach komputerowych.
b)    Treści bezprawnych, obraźliwych, wydających się obraźliwymi, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich Autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
c)    Treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.).
d)    Danych, treści naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
e)    Wycieczek naruszających przepisy Prawa, obowiązującego na terenie Kraju, którego dotyczą prezentowane treści, np. nielegalnych wycieczek w rezerwatach przyrody, parkach narodowych etc.
f)    Znaków typu logo i innych znaków firmowych w galerii zdjęć, jako miniaturki, awatary oraz w każdym innym miejscu Serwisu. W przypadku chęci umieszczenia znaku firmowego lub logo potrzebna jest zgoda CiekawaWycieczka.pl. Serwis jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia tego typu znaków bez informowania o tym użytkownika.
15.    Zabronione jest podejmowanie działań z wykorzystaniem CiekawaWycieczka.pl w celu nawiązania kontaktu z jakimikolwiek Użytkownikami serwisu w celach seksualnych.
16.    Zabronione jest używanie w Serwisie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
17.    Nie wolno korzystać z rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w celach innych niż dotyczące Serwisu.

§ 6 ROLA OPERATORA SERWISU CiekawaWycieczka.pl

1.    Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu CiekawaWycieczka.pl.
2.    Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich Użytkownicy doznali korzystając z informacji zamieszczonych w Serwisie. W szczególności za szkody powstałe z przyczyny wędrowania trasami podanymi przez innych Użytkowników serwisu. Trasy zapisywane są przy użyciu urządzeń, których dokładność bywa różna. Właściciel serwisu oraz Administratorzy proszą Użytkowników o rozwagę przy realizowaniu wycieczek polecanych przez innych Użytkowników.
3.    Administrator serwisu zastrzega sobie prawo usuwania lub niedopuszczenia do publikacji treści, które nie są wartościowe. Administrator ma prawo do subiektywnej oceny wartości prezentowanych treści.
4.    W uzasadnionych przypadkach Administratorzy mogą usunąć bez podania przyczyny Wycieczkę lub jej elementy lub komentarz dodany przez Użytkownika w Serwisie.
5.    Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu (tj. zablokować konto), w szczególności jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
6.    Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7.    Właściciel oraz administratorzy dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzegają sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych oraz w razie uzasadnionych przyczyn całkowitego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług.
8.    CiekawaWycieczka.pl nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.

§ 7 REJESTRACJA

1.    Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu CiekawaWycieczka.pl może być każda Osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
2.    Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek podania prawdziwych danych.
3.    Dokonując rejestracji w Serwisie CiekawaWycieczka.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
4.    Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach działania Serwisu, informacyjnych, statystycznych oraz prezentację w serwisie CiekawaWycieczka.
5.    Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego i zdjęć przez CiekawaWycieczka.pl w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CiekawaWycieczka.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
6.    Wszystkie udzielone przez Państwa zgody mogą Państwo w każdym czasie modyfikować lub wycofywać, kontaktując się z nami pod adresem   biuro@kamap.pl

§ 8 USUNIĘCIE DANYCH, COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

1.     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Użytkownik Serwisu ma prawo do:
a) żądania usunięcia danych - imienia, nazwiska, loginu oraz adresu email, jak również do usunięcia wszystkich treści, umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie,
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
c) sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych Użytkownika w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Zaksoft (twórcy systemów KaMap oraz SeeMap),
d) oraz prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.
2.     W każdym z wymienionych wyżej przypadków prosimy o kontakt pod adresem biuro@kamap.pl i podanie wyraźniej i jasno określonej dyspozycji, z uwzględnieniem działań, które powinniśmy podjąć. Użytkownik będzie poproszony o wskazanie, czy:
a) usunąć dane osobowe Użytkownika łącznie z treściami przez Państwa opublikowanymi,
b) tylko usunąć dane osobowe Użytkownika, pozostawiając treści z jednoczesnym dokonaniem anonimizacji (uczynienia danych bardziej anonimowymi),
c) i/lub usunąć całą korespondencję mailową pomiędzy Użytkownikiem a właścicielami i operatorami Serwisu.
3.     Wskazanie dane zostaną usunięte niezzwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych.
4.    Nie będzie możliwe przywrócenie raz usuniętych danych.

§ 9  APLIKACJE KORZYSTAJĄCE Z SERWISU CiekawaWycieczka.pl

Właściciel serwisu nie wyraża zgody na korzystanie z serwisu z wykorzystaniem aplikacji poza wskazanymi aplikacjami:
a)    przeglądarkami internetowymi posiadającymi jedynie funkcjonalność przeglądania zasobów całego Internetu,
b)    aplikacjami wskazanymi w serwisie CiekawaWycieczka.pl jako aplikacje polecane,
c)    aplikacjami, dla których właściciel serwisu CiekawaWycieczka.pl wyraził pisemne, podpisane przez właściciela, pozwolenie na papierze.

§ 10 ZMIANY W REGULAMINIE

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu CiekawaWycieczka.pl Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Serwisu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu CiekawaWycieczka.pl. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

§ 11 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin, Polityka prywatności oraz Polityka cookies serwisu CiekawaWycieczka.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie 24.05.2018 roku.
Traci moc poprzedni Regulamin z dnia 02.02.2015 roku.

Szybkie menu

Znajdź nas